गझल

गझल

...दूर दूर !

...दूर दूर !

मी इथे तुझ्यात चूर...दूर दूर !
तू इथून दूर दूर...दूर दूर !

मेघ दाटले मनातल्या मनात...
नाचतो कुठे मयूर...दूर दूर ?

लागलीच भांडणे परस्परांत...
काढला कुणी कुसूर...दूर दूर ?

जा विचार...आग लागली कशास...?
चालला निघून धूर...दूर दूर !

नेमका न आणते तुझा सुगंध...
ही हवा तुला फितूर... दूर दूर !

एकटाच मी तमात, एकटाच...
चांदण्यात तू टिपूर...दूर दूर !

स्वप्नधुंद, सप्तरंगल्या जगात...
जायचे मला जरूर...दूर दूर !

पोचवू कसा तुझ्या मनात शुष्क...
काळजामधील पूर...दूर दूर !

गझल: 

Pages