नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल फडफडतो काळजात माझ्या... वैभव देशमुख 13
गझल दिसतो तुला जरी मी......... वैभव देशमुख 10
गझल ही झाडे पेटवली कोणी....... वैभव देशमुख 9
गझल र॑ग अपुले मिसळले नाही..... वैभव देशमुख 2
गझल नाव तुझ्या ओठावर... वैभव देशमुख 14
गझल जन्मभर तुडवीन मी ... वैभव देशमुख 11
गझल हवा वैभव देशमुख 9
गझल आयुष्याला अमुच्या....... वैभव देशमुख 13
गझल वगैरे... वैभव जोशी 15
गझल ह्या कशा उबदार ओळी... वैभव जोशी 8
गझल ...विचार एखादा वैभव जोशी 17
गझल जगून काय साधले वैभव जोशी 8
गझल एक इरादा हसण्याचा वैभव जोशी 17
गझल असा श्वासांत येतो प्रास वैभव जोशी 14
गझल तुझ्याविना हे शहर तुझे वैभव जोशी 13
गझल शब्द माझे वैभव जोशी 14
गझल दिशा गातात ह्या जेव्हा ... वैभव जोशी 14
गझल मोजकी उन्हे , मोजक्या सरी वैभव जोशी 20
गझल संकटे वीरेद्र बेड्से
गझल वळता वळता वीरेद्र बेड्से 3
गझल वस्ती..! विसोबा खेचर 1
गझल देखावे.. विसोबा खेचर 4
गझल वळवळ केवळ विसुनाना 7
गझल बुरखा विसुनाना 12
गझल छेद विसुनाना 2

Pages