नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल जन्म एक मध्यरात्र वाटतो वैभव वसंतराव कु... 7
गझल हुंदका उरातच गोठवायचा आहे वैभव वसंतराव कु... 10
गझल गझल : माझ्या लक्षातच नाही वैभव वसंतराव कु... 2
गझल तुझी आभाळपुण्याई तुकोबा वैभव वसंतराव कु... 6
गझल गझल : ज्यामुळे जग ही नशीली रम्यता राखून आहे वैभव वसंतराव कु... 2
गझल पाणी थकले, जमीन थकली... वैभव देशमुख 15
गझल चाहुलीची तुझ्या चमक... वैभव देशमुख 5
गझल र॑ग अपुले मिसळले नाही..... वैभव देशमुख 2
गझल ये जवळ वैभव देशमुख 14
गझल चांदणी, चंचला, कामिनी, सुंदरा, मोहिनी, अप्सरा, कोण आहेस तू वैभव देशमुख 3
गझल साचला अंधार आहे... वैभव देशमुख 6
गझल आयुष्याला अमुच्या....... वैभव देशमुख 13
गझल विश्व समजू लागलो अपुल्या घराला वैभव देशमुख 8
गझल पुढे सरू की जाऊ मागे... वैभव देशमुख 18
गझल आपला स॑वाद... वैभव देशमुख 14
गझल फडफडतो काळजात माझ्या... वैभव देशमुख 13
गझल नाव तुझ्या ओठावर... वैभव देशमुख 14
गझल जन्मभर तुडवीन मी ... वैभव देशमुख 11
गझल हे फुलांचे उधान झाडांना... वैभव देशमुख 4
गझल क्षण तो सोसाट्याचा होता वैभव देशमुख 2
गझल फुलांचा रस्ता.... वैभव देशमुख 12
गझल गुणगुणावे मी तुला ...... वैभव देशमुख 7
गझल तुझे स्वच्छ हासू झळाळी उन्हाची... वैभव देशमुख 11
गझल ती नदी गेली कुठे... वैभव देशमुख 9
गझल काय नभाची आहे इच्छा पाहू... वैभव देशमुख 9

Pages