सुरेश भटांची गझल

सुरेश भटांची गझल

पुन्हा स्मशानी घडायचे ते घडून गेले

पुन्हा स्मशानी घडायचे ते घडून गेले
चितेवरी लोक जे नको ते रडून गेले

सुरेश भटांची मला आवडलेली रचना: 

Pages