फलाटरान या मनात गच्च,  दाट पाहिजे !
मात्र त्यात एक चोरवाट पाहिजे !

हेच स्वप्न रात्र रोज रोज पाहते...
व्हायला अता तरी पहाट पाहिजे !

पाहिजे स्वतःस नाव कोणते तरी...
कोणता तरी जिण्यास घाट पाहिजे !

गुंतलास काय कौतुकात एवढा ?
रोज का तुला नवीन भाट पाहिजे ?

मागतो तुला कुठे समुद्र मी तुझा ?
फक्त एक मत्त, धुंद लाट पाहिजे !

व्यक्त व्हायला जमो; जमो न, शेवटी -
कल्पना तरी तुझी विराट पाहिजे !

मी न येथला; मला निघून जायचे...
जीवना, जरा तुझा फलाट पाहिजे !

-- प्रदीप कुलकर्णी

प्रतिसाद

शेवटची ओळ... जीवना जरा तुझा फलाट पाहिजे. सुंदर.
'भेटला हा जन्म चकव्यासारखा'ची आठवण झाली.

वा वा...

रान या मनात गच्च,  दाट पाहिजे !
मात्र त्यात एक चोरवाट पाहिजे !

फार सुंदर शेर आहे.
तसेच भाट, फलाट अन विराट शेर ताकदवान आहेत.

व्यक्त व्हायला जमो; जमो न, शेवटी -
कल्पना तरी तुझी विराट पाहिजे...
व्वा..

अख्खी गझल आवडली! त्यातही चोरवाट आणि फलाट तर अप्रतिम...