मला बोलायचे असते

तुला भावेल ते सारे मला बोलायचे असते
असे मी बोलते त्यातून तू समजायचे असते


पुरे आता पुरे आता म्हणे याच्याचसाठी मी
तुझे माझे सुखाचे शिखर अजुनी यायचे असते


तुझ्यामाझ्यात राती वाद होतो एवढ्यासाठी
मला झोपायचे नसते तुला जागायचे असते


तुला मी वाढते जेवायला घाईत थोडेसे
तुलाही नेमके जेवण कसे उरकायचे असते?


जिथे काही कमी नाही अशा दुनियेत तू अन मी
मला जे घ्यायचे असते तुला ते द्यायचे असते


'मिटावे ओठ मी' संदेश हादेखील आहे रे
तुला सांगायचे असते, कसे वागायचे असते


तुझा विश्वास असल्यानेच देते साथ मी तुजला
जिथे मज जायचे असते तुलाही न्यायचे असते


उगाचच केस बांधावे उगाचच केस सोडावे
तसे काहीच नाही बस तुला जळवायचे असते


तुझ्या साथीत हे आयुष्य म्हणजे काय ते कळले
कधी जिंकायचे असते कधी हारायचे असते


 


 


 


  

गझल: 

प्रतिसाद

फक्त मतला अन जळवायचे असते हे दोनच शेर ठीक. बाकी कविता आहे. ज्येष्ठ नागरिक संघात किंवा वृद्धाश्रमात सादर करण्यासारखी. किंवा हल्ली हास्यक्लब निघालेत तिथे म्हणुन पहावी.
 

हा हा हा हा...
मला झोपायचे नसते तुला जागायचे असते.
मस्त! चांगली गझल आहे.

एकदम फडाड
उगाचच केस बांधावे उगाचच केस सोडावे
तसे काहीच नाही बस तुला जळवायचे असते

सुरेख.....
दोन्ही शेर भावले...

देते साथ मी तुजला

तुझा विश्वास असल्यानेच देते साथ मी तुजला
जिथे मज जायचे असते तुलाही न्यायचे असते

उगाचच केस बांधावे उगाचच केस सोडावे
तसे काहीच नाही बस तुला जळवायचे असते