काही वेळा...


नकळत माझ्या माझे चुकते, काही वेळा
खूप उशीरा चूक समजते, काही वेळा...

बघता-बघता गढूळ होते पाणी इथले;
सावकाश मग तेच निवळते, काही वेळा...

चांदण्यात मी रात्र जागतो नेहमीच, पण
चंद्राविण मग रात न ढळते, काही वेळा...

फूल कधी प्रत्येक कळीचे होते का हो?
एखादी पण आतुर असते, काही वेळा...

जीवन मी माझ्या वाटेने चालत असतो
मधेच नियती डाव साधते, काही वेळा...

नाव-गाव अन पत्ता माझा मीच विसरतो;
'अजब' स्वतःशी ओळख निघते, काही वेळा...

-- अजब

प्रतिसाद

निवळते आणि मक्त्याचा शेर आवडले!!

नकळत माझ्या माझे चुकते, काही वेळा
खूप उशीरा चूक समजते, काही वेळा...
सुंदर...

बघता-बघता गढूळ होते पाणी इथले;
सावकाश मग तेच निवळते, काही वेळा...
वा...वा...

फार फार आवडले हे दोन शेर