जाहिरात - अभिषेक उदावंत

लावली छातीस माती
सुर्य आला सहज हाती ...

देव नाही देत भाकर
सांगतो ठोकून छाती...

हात केला वर जरासा
लागले आकाश हाती...

बंद खिडक्या बंद दारे
स्वागताच्या जाहिराती...

रक्त जेव्हा थंड होते
बंद पडते, सर्व क्रांती...

जा विचारा विट्ठलाला
फालतू आहेत जाती...


कोरडा पाऊस आला
अन् करपली सर्व नाती !
                    - अभिषेक उदावंत 
( संवेदना रायटर्स कम्बाईन, अकोला )

गझल: 

प्रतिसाद

बंद खिडक्या बंद दारे
स्वागताच्या जाहिराती...

आवडले, चांगली गझल.

हात केला वर जरासा
लागले आकाश हाती...

जा विचारा विट्ठलाला
फालतू आहेत जाती...

कोरडा पाऊस आला
अन् करपली सर्व नाती !
वा...वा... अभिषेक, शुभेच्छा.

विठ्ठल आणि जाहिराती हे शेर आवडले!

लावली छातीस माती
सुर्य आला सहज हाती ...

देव नाही देत भाकर
सांगतो ठोकून छाती...

छान.

गझल आवडली. शुभेच्छा...

ही आधीही कुठेतरी वाचल्यासारखी वाटते...
गझल चांगलीच आहे...

क्या बात है!!! जियो ...

लावली छातीस माती
सुर्य आला सहज हाती ...

वा. वीररसाला शोभेशी.

बंद खिडक्या बंद दारे
स्वागताच्या जाहिराती...

रक्त जेव्हा थंड होते
बंद पडते, सर्व क्रांती...

हे शेर आवडलेत.

क्या बात है!!

लावली छातीस माती
सुर्य आला सहज हाती ...

माती महत्वाची आहे मामा... फार छान!

सुन्दर. मस्त मस्त..........