चुंबने घेउनी जे तुला बोचले....

चुंबने घेउनी जे तुला बोचले
कोवळे तेच काटे मला बोचले.....

शोधतो रोज वाटा नव्या आज ही
ते पुराणेच काटे मला बोचले.....

जे कधी ना वनीं , डोंगरी बोचले
आंगणाचेच काटे मला बोचले !.....

आसवांची कमी ना कधी भासली
चावरे तेच वारे मला बोचले.....

मैफिली त्या जुन्या कोरड्या सोडल्या
तेच साकी व प्याले मला बोचले.....

मी तुझा तोच आहे पुराणा ` ख़लिश '
ते पुराणे निसासे मला बोचले.....

` ख़लिश '- विठ्ठल घारपुरे / १३-०८-२००९.

गझल: 

प्रतिसाद

"मी तुझा तोच आहे पुराणा खलिश"

वा! आपले खयाल चांगले वाटले. मतल्यात 'तुला - मला' करून नंतर सर्वत्र 'मला' हा काफिया घेणे जरी नियमावलीत मान्य असले तरी वैविध्यपूर्ण वाटत नाही असे तांत्रिकदृष्ट्या म्हणावेसे वाटते.

परत - निसासे म्हणजे काय?

चुंबने घेउनी जे तुला बोचले
कोवळे तेच काटे मला बोचले..... - 'तेच' चे प्रयोजन काय?

शोधतो रोज वाटा नव्या आज ही
ते पुराणेच काटे मला बोचले..... - व्वा! शेर आवडला.

जे कधी ना वनीं , डोंगरी बोचले
आंगणाचेच काटे मला बोचले !..... - 'जे' चे प्रयोजन काय?

आसवांची कमी ना कधी भासली - 'कमी' इज नॉट मराठी श्टायल!
चावरे तेच वारे मला बोचले..... - छान मिसरा!

मैफिली त्या जुन्या कोरड्या सोडल्या - कोरड्या सोडल्या हे फार आवडले. ( मीही सध्या तशाच सोडतोय)
तेच साकी व प्याले मला बोचले..... ( साकी ही संकल्पना मराठीत नसावी.)

मी तुझा तोच आहे पुराणा ` ख़लिश ' - छानच!
ते पुराणे निसासे मला बोचले..... - निसासे?

जाहीर प्रतिसाद असा दिल्याबद्दल माफ करावेत, पण,

मी हा असाच आहे, माझे असेच आहे
स्वीकार जे हवे ते, जेव्हा रुचेल तेव्हा

धन्यवाद!

भूषणजी,
आपल्या प्रतिसादा बद्द्ल धन्यवाद.आपल्या सूचना योग्यच असतात, आणी आपली पारदर्शकता परखड पण औचित्यपूर्णच असते, त्या मुळे राग येण्याचा प्रश्नच नाही.
आपल्या शंकाचे निराकरण असे :
१.
निसासे=उसासे. ( हा आमच्या गुजराती-मराठी मधे सर्रास वापरला जाणारा शब्द असल्या मुळे सवयीने ओघाने वापरला गेला...क्षमस्व.)
* ( जरी विश्वस्तांचा प्रतिसाद किंवा सूचना आली नसली तरी इथे उसासे असे वाचावे आणी हा बदल करावा ही विनंती )
२.
`तेच' चे प्रयोजनः
इथे `तेच' म्हणजे फक्त ते च काटे मला बोचले....जे कधी काळी तुला बोचले होते असे आहे.इथे माझा भार फक्त त्याच काट्यां वर आहे...( फार वर्षां पूर्वी श्री आचार्य अत्रे ह्यांनी `च' चे महत्व काय असे विचारल्या वर एका मान्यवर राजकारण्या च्या प्रश्ना वर कोटी केली होती, ती मी टाळतो ....)

३.
`कमी' जरी मराठीत रुढ नसला तरी कलोकियली वापरला जातो, म्हणून घेतला आहे. तसेच साक़ीचे ही आहे.
४.
मतल्यात 'तुला - मला' करून नंतर सर्वत्र 'मला' हा काफिया घेणे :

हज़रत,
एक शेर आठवतो आहे, तो असा :

" दे फडक ने की इजाज़त सैयाद
शब्-ए-अव्वल है गिरफ़तारी की "
- उमराव जान ` अदा' /( मिर्झा महोम्मद हादी `रुस्वा' )
* हुज़ूर, अताश्या कुठे मी फडफडायला सुरुवात केली आहे....मला जसे जमेल
तसा फडफडतो आहे.......!
असो.
बाकी पुण्यनगरीला कोणाची दृष्ट लागली आहे ? आलेल्या तापाच्या साथीने जपावे.
लो भ असावा ही विनंती.
` ख़लिश '- विठ्ठल घारपुरे/१४-०८-२००९.