अनिकेत धिवरे

स्वत: स्वत:साटि विणती ं ंंंमाळा..
नाही  प्रेंम तरिहि घांलति गळ्यात गळा....


या॑च्या मनात वासना॑चा खुळ्खुळा...

Outing च्या नावावर लोणावला ़ख॑डाळा...ती म्हणते माझा राजा स़़़गळयात वेगळा....

सा॑गा ंंंंंमे॓ने सोबत शोभतो ़़का बगळा..?प्रेमाचा आणती  आव बळाबळा ...

सगळया॑चा सेमच आहे  घोटाळा....बघुन हा फाफट पसारा....

हि कविता करावि लागली मला...

Taxonomy upgrade extras: